Zdeněk Ertl: Český olympijský výbor opakovaně používá nepravdivé argumenty

V souvislosti s rozhodnutím soudu o zrušení voleb do orgánů Českého olympijského výboru pokládá Sdružení sportovních svazů České republiky za důležité se zásadně vymezit proti čtvrtečnímu nepravdivému vyjádření ČOV a uvést skutečná a pravdivá fakta.

„V návrhu na předběžné opatření jsme jako navrhovatel upozorňovali na zcela zásadní a zřejmý nesoulad stanov ČOV a volební praxe ČOV s platnými legislativními normami.," píše se v Prohlášení Sdružení sportovních svazů České republiky, které dále pokračuje:

Městský soud v Praze rozhodl zdržet se konání voleb do orgánů v Českém olympijském výboru


Složky ČOV jsou sice definovány ve stanovách ČOV, ale nemají žádnou právní subjektivitu. Jako organizační jednotky bez právní subjektivity nemohou být logicky členy spolku, ani nemohou mít své vlastní členy, protože jako právnické osoby neexistují a nelze být členem ničeho. Přitom ale podle Stanov ČOV Český klub sportovních svazů, organizací a institucí (jedna ze složek) volí „ze svých členů“ místopředsedu ČOV (naposled k tomu došlo na valné hromadě této složky 17. 9. 2020). Také ostatní složky ČOV mají podle současných stanov svoje zástupce v Plénu ČOV, žádní takoví zástupci však logicky nemohou existovat, jelikož jde pouze o bezsubjektní organizační složky, které nemohou mít žádná práva ani povinnosti a nemohou mít tedy ani žádné zástupce. Neexistující „zástupci“ těchto složek tedy nemohou být „neexistujícími členy“ těchto složek voleni do jakýchkoli orgánů ČOV.

Stanovy ČOV vytvářejí situaci, kdy v nejvyšším orgánu spolurozhodují osoby, které nejsou ani jeho členy, zatímco některým skutečným členům ČOV je právo účastnit se jednání a rozhodování nejvyššího orgánu spolku odepřeno, a to i přesto, že Stanovy ČOV neupravují různé druhy členství.

Předseda ČOV Jiří  Kejval vyhlásil 25. 1. 2021 volby mimo zasedání Pléna ČOV, které je nejvyšším orgánem tohoto spolku. Zároveň však v přílohách svého rozhodnutí ponechal osoby údajně zvolené „složkami ČOV“ v seznamu pro volby a současně tyto osoby označil jako zvolené, i když jím vyhlášená volba v Plénu ČOV ještě neproběhla.

Skutečnost, že soud s argumenty navrhovatele přijetím návrhu na předběžné opatření souhlasil, svědčí o tom, že navrhovatelem uvedená fakta jsou jasná a nezpochybnitelná. Pravděpodobně i proto soud nepokládal za potřebné svoje rozhodnutí zdůvodňovat.Nejen ve světle těchto faktů se jeví dnešní prohlášení ČOV („Formát voleb do orgánů ČOV byl v pořádku, za jejich zrušením stojí osobní ambice“) jako úsměvně nevěrohodné, mimo jiné i z těchto dalších důvodů:
  • Ano, soud sice skutečně odmítl návrh České unie sportu na neuskutečnění voleb do orgánů ČOV mimo konání Pléna ČOV, ale nikoli z faktických, nýbrž formálních důvodů. O tom, že by se volby konaly v rozporu se zákonnými předpisy, svědčí fakt, že včera soud volby zrušil.
  • Argument, že platnost formátu těchto plánovaných voleb potvrdilo 70 ze 79 členů Pléna ČOV není relevantní, zejména z výše uvedených důvodů, jelikož v plénu mohou být osoby, které nemohou mít mandát v něm být.
  • Z. Ertl skutečně na Valné hromadě ČKSOI nekandidoval, protože si uvědomoval případnou neplatnost takového postupu, a kandidoval přímou cestou, jak ukládá spolkové právo, tato jediná právně správná cesta mu však nebyla J. Kejvalem umožněna.
  • Nikdo J. Kejvala neobviňoval, že nechce volby uskutečnit, naopak návrhem na předběžné opatření jsme chtěli zabránit tomu, aby se volby konaly v rozporu se zákony České republiky.
  • Napadená část stanov byla skutečně novelizována v roce 2013, kdy byl Z. Ertl členem Legislativní rady ČOV, ale je také snadno doložitelnou pravdou, že již tenkrát s novelizací Stanov ČOV nesouhlasil.
  • Za zcela bezpředmětnou pokládáme právním zástupcem ČOV J. Langmeierem uvedenou myšlenku, že „předběžná opatření byla vydána toliko k návrhu neúspěšného kandidáta, jak v rozporu se stanovami ČOV zvrátit, že na předmětnou funkci nebyl zvolen“.  Tuto argumentaci by bylo možné pokládat dokonce za znevažování rozhodnutí soudu, který jistě rozhodoval na základě faktických skutečností a jejich nesouladu s právním řádem, nikoli na základě nějakých, samozřejmě nesmyslných, domněnek.  

„Sdružení sportovních svazů České republiky poukazuje na chyby ve Stanovách ČOV, stejně jako na neplatnost případných voleb podle chybných stanov již dlouho, intenzivně od září 2020, a to formou mnoha dopisů a žádostí adresovaných nejen předsedovi ČOV J. Kejvalovi, ale také předsedům Legislativní rady ČOV a Dozorčí komise ČOV. Protože tyto snahy o společnou nápravu nebyly vyslyšeny, využili jsme poslední možnosti a obrátili se na soud," končí Prohlášení Sdružení sportovních svazů České republiky k aktuálnímu dění.SportovniListy.cz rovněž napsaly ...Česká unie sportu: Vlastní gól Jiřího Kejvala dostal Český olympijský výbor do problémů

(rp,sportovnilisty.cz,prvnizpravy.cz,foto:arch.)