Pražští konšelé trvdí, že v oblasti sportu rozdělování financí zajistí nový plán rozvoje sportu v Praze

Pražští konšelé tvrdí: Podporu v oblasti sportu, zajištění efektivní výstavby sportovišť a rozdělování financí zajistí nový plán rozvoje sportu v Praze.

Pražští radní koncem dubna 2021 schválili koncepční dokument v podobě plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v Praze, který stanovuje směr rozvoje sportu a sportovní infrastruktury na území hlavního města v letech 2021-2032. V návaznosti na tento strategický dokument bude následně Radě hl. m. Prahy předložen ke schválení Akční plán rozvoje sportu v hl. m. Praze na období 2021-2024, který bude obsahovat návrh konkrétních opatření v oblasti sportu a tělovýchovy v souladu se schváleným rozpočtem hlavního města pro rok 2021.

Tvorbou a zpracováním plánu byla pověřena společnost Moore Czech Republic s.r.o., a to ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy.

Jak říkám...

„Co se týká samotné tvorby dokumentu, je nutné zmínit, že nebyla založena na pouhé interpretaci sekundárních dat. Ke spolupráci byla přizvána a na vzniku plánu rozvoje se podílela celá řada klíčových, zainteresovaných aktérů z oblasti sportu v Praze, jako např. Pražská tělovýchovná unie, Český olympijský výbor, Asociace školních sportovních klubů a další zástupci z řad odborné veřejnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kteří byli nominováni celkem do pěti pracovních skupin. V těchto pracovních skupinách se pak uskutečnilo celkem 20 jednání,“ uvedl k tomu radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Odborné diskuse pracovních skupin byly tematicky zacíleny především na pět hlavních oblastí neinvestiční části koncepce, a to na oblast podpory organizovaného sportu, dále oblast podpory neorganizovaného sportu, podpory školního sportu, podpory sportu zdravotně handicapovaných sportovců a oblast významných sportovních akcí. Dalším ze zdrojů informací byla vlastní dotazníková šetření zaměřená na sportovní kluby a provozovatele (296 respondentů), školy a školská zařízení (240 respondentů), sportovní svazy a veřejnost (při účasti více než 1 400 respondentů).

Jak říkám...


„Do přípravy se zapojila celá řada městských částí, pro které je sport, stejně jako pro nás, jednou z priorit. Důležitá data poskytl také Institut plánování a rozvoje hlavního města,“ doplnil radní.

Plán rozvoje tvoří kapitoly věnované souvisejícím strategickým dokumentům, demografii a následuje analytická, návrhová a implementační část. Analytickou část tvoří mimo jiné detailní rozbor současného stavu sportovního prostředí a sportovní infrastruktury, a to včetně analýzy prostorové distribuce a vytíženosti sportovišť a komparace hlavního města s relevantně porovnatelnými městy z pohledu financování sportu. Návrhová část koncepce je rozdělena na investiční a neinvestiční.

V návrhové části je dále věnován prostor možným optimalizacím Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě nebo zefektivnění správy sportovních zařízení. Jedním ze závěrů této oblasti koncepce je teze, že by Praha měla usilovat o zvýšení angažovanosti v oblasti provozu sportovišť, a to prostřednictvím navýšení množství vlastní sportovní infrastruktury a zajištěním efektivní správy stávající vlastní sportovní infrastruktury. Závěrečná implementační část koncepce se věnuje praktickým oblastem vedoucím k zajištění realizace tohoto plánu.

 
(vh, Magistrát hl. m. Prahy, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)