Proč tři děkani podepsali Memorandum o spolupráci při vzdělávání odborníků ve sportu?

Poslední listopadový pátek v Praze podepsali tři děkani největších vysokoškolských institucí z oblasti sportu v ČR doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka  FTVS Univerzity Karlovy , dále doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., děkan FSpS Masarykovy univerzity, a doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., děkan  FTK  Univerzity Palackého Memorandum o vzájemné spolupráci při inovaci koncepce vzdělávání odborníků ve sportu.

Proč k podpisu došlo 37 dnů před koncem roku 2016 vysvětluje proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj
FTVS Univerzity Karlovy odborný asistent Katedry fyziologie a biochemie PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

V Memorandu se píše, že se vyskytují populistické snahy....

"Zhruba před dvěma lety jsme zaznamenali první kritické hlasy ke vzdělávání trenérů v ČR, za kterými stál a do současné doby stojí především Dr. Haník – současný předseda volejbalového svazu a nově zvolený místopředseda ČOV. Skoro to vypadá, že za všechny neúspěchy českého sportu může nastavený systém vzdělávání, který je v obecných částech řešen přes oborové fakulty. Dále nás velmi znepokojil dokument Koncepce podpory sportu 2016-2025: SPORT 2025 vydaný MŠMT, kde se v části Oblast 3 (Odbornost ve sportu) hovoří o nutnosti vybudovat vzdělávací a studijní středisko sportu. Přitom nikdo z oborových fakult nebyl k přípravě tohoto dokumentu přizván. Nevíme, zda si to máme interpretovat tak, že nově vzniklý subjekt má za podpory státu převzít vzdělávání trenérů v ČR a tělovýchovné fakulty budou zavřeny. Vidíme v tom jednoznačnou snahu některých osob dosáhnout na peníze určené na vzdělávání ve sportu."

Proč k tomu dochází zrovna v této době a kdo za těmito snahami stojí?

"Dochází k tomu právě nyní a to v souvislosti s přípravou nového Zákona o sportu, který nastaví systém vzdělávání trenérů na následující období. Vynechání vysokých škol z této úlohy a to se netýká pouze největších sportovních fakult v Praze, Brně a Olomouci, ale také veškerých pedagogických fakult a sportovních kateder po celé ČR, které mají smlouvy se sportovními svazy na zajišťování vzdělávání, by bylo popření toho, co se tady dlouhodobě budovalo a co nám mnohé země závidí.

Zapomíná se zde na jednu důležitou skutečnost – vzdělávání vlastní sportovní specializace je vždy na bedrech příslušného svazu. Sportovní nebo pedagogické fakulty zde vystupují jako prvek zaštiťující obecnou část trenérského vzdělání a tak je to správně. Trenér může být skvělý praktik se zkušenostmi, ale zároveň by měl vědět něco o fyziologii organismu, o tom, jak poskytnout první pomoc, o kompenzačních a zdravotních cvičeních, o výživě nebo o tom, jak interpretovat výsledky zátěžových testů. Měl by rozumět terminologii, aby si dokázal najít informaci v odborné literatuře. Mimoto trenér nejčastěji pracuje s mládeží, u které se neodborné postupy mohou projevit zcela fatálně. Proto by stát měl jednoznačně kontrolovat vzdělání v této oblasti prostřednictvím oborových fakult a kateder, neboť vládnou dostatečným odborným zázemím, jež musí prokázat v procesu udílení akreditace. Vždyť stát do nich za tímto účelem dlouhodobě investuje! Je to podobné, jako kdyby se nějaká skupina doktorů – praktiků v nemocnicích usnesla, že mladí absolventi lékařských fakult nestojí za nic, že je proto budou vzdělávat sami praxí. To je cesta do pravěku."

Kdo má zájem oslabit činnost největších fakult v zemi zaměřených na tělovýchovu a sport?

"Kritikou současného vzdělávání trenérů na fakultách je vyvoláván umělý problém, který má přinést změnu za každou cenu. A že se nejde po podstatě věci, je zcela očividné. Na letošním školení trenérů licence B v Nymburce zaměřeného na sportovní hry a organizačně zajišťovaného Dr. Haníkem, kterého se zúčastnily především čtyři svazy, bylo několik kolegů z FTVS přemlouváno k zajištění přednášek. Jestliže kritizuji obsah a personální zajištění vzdělávacích akcí na fakultách, tak s argumentem o nízké kvalitě přece nebudu oslovovat ty samé osoby, které učí trenéry na fakultách. Pravý důvod tedy bude někde jinde, ale to bych se opakoval."

Neprobíhají podobné činnosti, na které upozorňuje memorandum také v jiných zemích, kde mají podobné sportovní spolky jako v ČR?

"S kolegy se shodujeme v názoru, že role vysokých škol v procesu vzdělání odborníků v oblasti sportu je v rámci EU nezastupitelná a na příslušné dokumenty odkazuje i naše společné memorandum. Úzká spolupráce mezi sportovními asociacemi a akademickou půdou probíhá i v USA, kde je dále umocněná celkově silným postavením univerzitního sportu. Nedávno schválený Zákon o športe na Slovensku jasně vymezuje postavení fakult na vzdělávání v oblasti sportu."

S jakým výsledkem budete spokojeni, abyste prohlásili, že memorandum splnilo svůj účel?


"Naší společnou snahou je, aby se pracovní skupina vzešlá z odborníků fakult, mohla podílet na přípravě nového Zákona o sportu, která se týká vzdělávání. Připravujeme novou koncepci v souladu s evropskou legislativou. Chceme, aby fakulty měly pevně definovanou a legislativně ukotvenou roli tak, jak je tomu všude ve vyspělém světě."

SportovníListy.cz získaly celý text Memoranda, který uvádíme v plném znění ...Memorandum o spolupráci UK FTVS, MU FSpS a UP FTK  při inovaci koncepce vzdělávání odborníků ve sportu

Sportovní prostředí prochází permanentně dynamickým vývojem a struktura aktuálního systému vzdělávání pedagogických pracovníků ve sportu v České republice koncepčně nevyhovuje stále rozsáhlejší diferenciaci v této oblasti.

V programových podporách sportu MŠMT vycházejících z dokumentů Plán podpory a rozvoje sportu v letech 2015-2017 a z Koncepce státní podpory sportu v ČR (2011) je zdůrazňováno, že základními a relevantními zdroji jsou mj. závěry a zprávy HBSC a Výzkumných záměrů, z těchto dokumentů je patrné mimo jiné, že dochází ke kolísání kvality vzdělávání, dále že je nedostatečné propojení výzkumů ve sportu s aplikační sférou a zvlášť alarmující je zjištění o trvalém odlivu odborníků ze sportu.

Největší vysokoškolské instituce z oblasti sportu v ČR se společně shodují na tom, že je potřeba koncepčně zefektivnit aktuální systém vzdělávání odborníků ve sportu i výzkumnou činnost v kontextu zaměření na řešení problémů s vysokým potenciálem pro uplatnění výsledků v tréninkové činnosti.

Začínají se však objevovat populistické návrhy řešení problematiky obcházející elementární a logické úzké propojení systému vzdělávání odborníků ve sportu s akademickým prostředím. Tyto snahy jsou v rozporu s kompatibilními a funkčními systémy nejen v Evropských zemích, kde jsou to vždy vysoké školy, které jsou stavěny na nejvyšší úroveň vzdělávání ve sportu a které jsou garantem rozvoje sportovní vědy.

Role vysokých škol v procesu vzdělání odborníků v oblasti sportu je v rámci EU nezastupitelná, což je zřejmé z řady zásadních dokumentů1, které jasně definují roli VŠ v procesu vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti sportu.

Akceptování jiné koncepce by bylo v rozporu s požadavky především na přípravu trenérů nejvyšších úrovní a v konečném důsledku (středně/dlouhodobém horizontu) by se tento nekoncepční krok (odtržení od univerzitního prostředí) negativně projevil i na mezinárodní renomé České republiky postaveném na kvalitě přípravy a úspěšnosti našich sportovců.

UK FTVS, MU FSpS a UP FTK se v této souvislosti shodli na nutnosti ustavení společné pracovní skupiny, jejímž cílem je připravit návrh zefektivnění systému vzdělávání odborníků ve sportu spolu se souvisejícími legislativními změnami, které by měly být zohledněny v aktuálně připravovaném Zákonu o sportu. Současně tyto největší oborové fakulty v ČR vyzývají ostatní vysokoškolská pracoviště zaměřená na vzdělávání odborníků ve sportu k zapojení do přípravy společného návrhu.


______________________ ______________________ ______________________

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka  FTVS Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., děkan FSpS Masarykovy univerzity 

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., děkan  FTK  Univerzity Palackého

(ps, SportovníListy.cz, foto: archív Miroslava Petra)

Hadamczik chce novou hokejovou halu

26.5.2024 09:00:00

Česko žije poslední týdny hokejem, a to se ani hokejový svaz nemusel namáhat s větší reklamní kampaní, pokud tedy nebudeme počítat desítky milionů poslaných do profesionálních klubů pod rouškou ma...