Kovář: K zavedení Rejstříku sportovních organizací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, zavedení Rejstříku sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu a sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí této podpory (dále jen „Rejstřík").

O zavádění a práci s Rejstříkem chceme sportovní organizace průběžně informovat, aby se mohly co nejlépe připravit na zápis údajů, ke kterému má podle či. II odst. 2 zákona č. 230/2016 Sb. dojít ve lhůtě do 30. 12. 2018.

Na úvod procesu zavádění Rejstříku několik základních informací:
 1. Rejstřík bude spuštěn jako informační systém veřejné správy ke dni 1. 7. 2018; správcem Rejstříku je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 2. Rejstřík bude neveřejný; veřejně přístupné budou pouze údaje o počtu sportovců a trenérů evidovaných v zapsané sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v Rejstříku. Definici pojmů „sportovec", „trenér" a „sportovní zařízení" pro potřeby Rejstříku vypracuje MŠMT nejpozději do 31. 3. 2018.
 3. MŠMT stanoví vyhláškou formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím budou sportovní organizace a další žadatelé o finanční podporu zapisovat údaje do Rejstříku. Strukturu a formát datové zprávy stanoví MŠMT nejpozději do 30. 4. 2018.
 4. Podmínkou vytvoření uživatelského účtu, prostřednictvím kterého budou uživatelé (např. sportovní svazy) zapisovat informace do Rejstříku, bude podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Formulář žádosti o vytvoření uživatelského účtu vypracuje MŠMT nejpozději do 31. 5. 2018.
 5. U sportovců a trenérů budou do Rejstříku zapisovány tyto údaje:
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • druh sportu (u sportovců)
 • adresa trvalého pobytu
 • státní občanství (u cizinců)
 • datum začátku činnosti ve sportovní organizaci
 • datum ukončení činnosti

 • Správnost údajů o jménu, příjmení, datu narození, adrese trvalého pobytu a státním   občanství     bude MŠMT kontrolovat podle základního registru obyvatel vedenéhoMinisterstvem vnitra ČR. Pro úspěšnou kontrolu fyzické osoby musí záznamu v základnímregistru obyvatel MV odpovídat jméno, příjmení, datum narození i adresa trvalého pobytu. Především formátu, ve kterém jsou v evidencích svazů vedeny adresy členů, je třeba   věnovat   zvýšenou   pozornost   a   správnost   dat   před   zápisem   do   Rejstříku doporučujeme    zkontrolovat    podle    RÚIAN    (registr    územní    identifikace,    adres a nemovitostí).
 • Zápis údajů do Rejstříku je povinností ze zákona o podpoře sportu. Od subjektů údajů (sportovci a trenéři) není proto nutné požadovat souhlas se zpracováním údajů ministerstvem ve smyslu obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR).8.    V průběhu ledna 2018 vznikne na internetovych stránkách MŠMT v sekci „SPORT" nová záložka „Rejstřík sportu", ve které budeme průběžně zveřejňovat informace o zavádění Rejstříku.
 • Pro zasílání podnětů nebo zodpovídání dotazů k Rejstříku byla zřízena emailová adresa reistrik.sportu(5)msmt.cz.

V druhé polovině března 2018 plánujeme uspořádání prvního semináře pro zástupce sportovních svazů, které budou informace do Rejstříku zapisovat. Hlavní sérii metodických seminářů plánujeme na srpen až říjen 2018, kdy bude již Rejstřík v provozu.

Základní harmonogram zavádění Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení:
(rp,sportovnilisty.cz,foto:ps)