Pozoruhodná fakta o hospodaření Českého olympijského výboru

Kdo se v posledních třiceti letech pohybuje ve sportovním prostředí, bude jistě vědět, koho si představit, když se řekne Ing. Karel Bauer, CSc.

Je známým sportovním funkcionářem, byl dlouholetým předsedou Českého svazu jachtingu (dodnes je členem jeho výkonného výboru), ekonomickým místopředsedou Českého olympijského výboru a dnes je stále již tradičním členem Výkonného výboru Českého olympijského výboru (ČOV) a také Výkonného výboru České unie sportu (ČUS).

A právě tento zkušený a uznávaný sportovní ekonom, v souvislosti s ukončením svého funkčního období ve VV ČOV, zaslal všem členům ČOV zprávu o svém působení v této funkci.

Protože fakta, která uvádí, jsou natolik zajímavá a alarmující, na pokračování vám je stručně představíme.   

K. Bauer ve své zprávě informuje, že zásadní materiály a informace ekonomického charakteru nejsou na jednáních VV ČOV předkládány vůbec, nebo jsou zcela netransparentní či zavádějící, což on dlouhodobě kritizuje.

Jeho kritika je zaměřena na tři zásadní oblasti hospodaření, k rozpočtu a jeho vyhodnocení uvádí K. Bauer toto (v zájmu zachování autenticity předkládáme texty i grafy v podobě, která je uvedena v dotyčné zprávě K. Bauera):

  • Návrhy rozpočtů neobsahují veškeré předpokládané příjmy a výdaje (příp. náklady a výnosy) daného roku, ale pouze jejich část. Takzvané mimorozpočtové hospodaření není součástí schvalovaného rozpočtu a je mimo vliv VV ČOV.
  • Absolutně chybí provázanost rozpočtu a jeho vyhodnocení s údaji v účetnictví.
  • S návrhem rozpočtu není předkládán stav finanční rezervy ani jeho výhled na další období.
  • V rozpočtových příjmech daného období byly uváděny příjmy předchozích období vykazované již v dřívějších letech – tedy vlastní zdroje. Tím je hrubě zkreslován hospodářský výsledek daného roku.
  • Nebylo dlouhodobě plněno usnesení pléna ČOV o povinnosti předkládat komentář každé výdajové položky nad 200 tis. Kč. Jeden z případů, kdy bylo toto porušeno je mnohamilionový „tunel“ za tzv. rejstřík sportovních organizací, který nakonec (aniž by z toho byly vyvozeny opatření či důsledky) nebyl nikdy využit   Místo nápravy bylo toto „nepohodlné“ usnesení na návrh VV ČOV plénem zrušeno!
  • Ústní informace o údajné ziskovosti merchendisingu a mezinárodních projektů pro ČOV nejsou mezi příjmy ČOV uvedeny.
  • Prudce rostou požadavky ČOV na dotace od MŠMT a jsou z nich hrazeny i činnosti, které nejsou hlavním posláním ČOV. Navyšování dotací pro ČOV jde na úkor dotací pro svazy a kluby:

Celková dotace ČOV z MŠMT (bez započtení dotace na pojištění, OSA a Instagram) vzrostla za předsednictví J. Kejvala v období 2013-2020 o 366.47 mil Kč (83,7 %) v porovnání s předchozím srovnatelným obdobím 2005-2012. Na jedné straně to svědčí o dobré lobbistické práci vedení ČOV, na straně druhé nebyla tato částka alokována do programů pro sportovní svazy: 


Náklady na sekretariát, komise a složky jsou zcela kryty dotací z MŠMT a prudce rostou. Enormně narostl počet zaměstnanců (vč. OSVČ), aniž by se výrazně zlepšil výkon služeb pro členy ČOV.

Dotace na krytí provozních nákladů ČOV z MŠMT vzrostly za předsednictví J. Kejvala v období 2013-2020 o 131,5 mil Kč (83 %) v porovnání s předchozím srovnatelným období 2005-2012:
S dalšími nesrovnalostmi v oblasti netransparentního hospodaření Českého olympijského výboru a kritikou Karla Bauera vás seznámí redakce v dalším článku, který pro vás připravujeme.

(svob,sportovnilisty.cz foto: arch, )