Michal Kraus se opakovaně ptá: Byla to nezákonná dotace nebo dotační podvod?

"Je až neuvěřitelné, jakým způsobem se snaží Policie ČR za každou cenu v jednání zástupců České unie sportu, kteří upozornili ministerské úředníky na MŠMT na zjevnou chybu při propočtu výše dotací sportovním organizacím na rok 2017 v programu III dle závazných a schválených kritérií, a to v neprospěch ČUS a naopak zvýhodňující Český olympijský výbor a Sokol, najít jednání v rozporu se zákonem," podotýká v komentáři uveřejněném na webu Prvnizpravy.cz ekonom Michal Kraus.

"Policie vyčítá předsedovi České unie sportu  Miroslavu Janstovi, generálnímu sekretáři ČUS Janu Boháčovi, jakožto i samotné České unii sportu, že na chybu v propočtu ministerské úřednice, která nerespektovala kritéria pro výpočet výše dotací schválená poradou vedení MŠMT dne 1. listopadu 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3 a ČUS ve výši dotace prokazatelně poškodila, upozornili tehdejší náměstkyni pro sport a tehdejšího ředitele odboru sportu, aby tuto chybu odstranili a zajistili, že při výpočtu budou schválená kritéria dodržena. Podle Policie ČR tak pro ČUS sjednávali neoprávněnou výhodu a náměstkyni i ředitele odboru „naváděli“ k páchání trestné činnosti, za což jsou všichni stíháni. Je tedy naprosto nepochopitelné, že Policie ČR nijak nekoná v naprosto totožné situaci, kdy předseda ČOV Jiří Kejval upozornil bývalou ministryni Valachovou, že podle něj chybou úředníků neobdržel ČOV dotaci na přípravu sportovní reprezentace v programu I a požadoval zmíněnou chybu napravit, a to za účelem získání vyšší dotace, tedy prospěchu pro ČOV?" ptá se Michal Kraus.

"V případě ČUS Valachová chybu výpočtu v neprospěch ČUS nejprve opravila a vyvěsila na stránky MŠMT, aby toto rozhodnutí posléze z ministerských stránek stáhla, a k novému rozhodnutí se nehlásí.
V případě ČOV osobně vyzvala Jiřího Kejvala, aby podal žádost o přidělení mimořádné dotace v mimořádném režimu mimo programy v tzv. „případě hodném zvláštního zřetele“ a dotaci ve výši 76 mil. Kč ČOV během 14 – ti dnů (běžné vyřizování žádostí je několik měsíců až 1 rok) v den podání své demise přidělila, a to přesto, že nejen samotná žádost, ale i účel použití a také její ministerské rozhodnutí o mimořádné přidělení dotace ČOV je v rozporu hned s několika ustanoveními o přidělování státních dotací," uvádí dál Kraus ve svém  komentáři.

Nezákonná dotace nebo dotační podvod?

Ve Výnosu ministryně 23/2016 Zásady pro poskytování dotací se totiž mimo jiné praví:

· v článku 27, odst. (1), že ministerstvo může poskytnout dotaci právnické osobě mimo řádně vyhlášený program výhradně na základě žádosti, která musí být ministerstvu doručena alespoň 30 dní před zahájením aktivity, na kterou je dotace požadována.

· v článku 32, odst. (1), že rozhodnutí musí být odesláno příjemci před zahájením aktivity

"Jiří Kejval přitom žádost o dotaci zaslal k rukám Valachové dne 15. května  2017, přičemž ředitel komunikace Českého olympijského výboru Tibor ALFÖLDI v médiích sdělil, že: „Ve lhůtě použití dotace je výslovně uvedeno, že dotaci lze použít na náklady roku 2017 vzniklé od 1. ledna 2017.“

To však znamená jen tolik, že buď byla žádost ČOV od samého počátku neplatná, žádal - li ČOV mimořádnou dotaci v režimu hodného zvláštního zřetele na aktivitu, která započala již řadu měsíců před podáním žádosti, anebo je neplatné rozhodnutí MŠMT, kterým se umožňuje čerpání mimořádné dotace před podáním žádosti," konstatuje Kraus.

"Navíc ČOV ve své žádosti uvedl, že rozpočet celého projektu hodného zvláštního zřetele je 83 mil. Kč, takže mu Valachová mimo programy přidělila dotaci ve výši 76 mil. Kč. Přitom v rozpočtu ČOV, který Plénum ČOV schválilo jen několik dnů před podáním žádosti je hodnota totožného projektu uvedena ve výši 72 mil. Kč," našel nesrovnalosti Kraus.


"Tím ČOV porušil i další dokument MŠMT Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017 – 2019, který byl projednán vedení MŠMT dne 1. listopadu 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3., který v části 3. 4. Obecné zásady říká, že:

- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

"Navíc prostředky ve výši 47 mil. Kč na sportovní přípravu a ve výši 12 mil. Kč na tzv. zdravotní péči (tj. celkem 59 mil. Kč) o které ČOV žádal v režimu mimo programy, mohly a měly čerpat a čerpaly sportovní svazy z Programu I. Sportovní reprezentace," upozorňuje Michal Kraus.

Poskytnutí mimořádné dotace ve výši 52 mil. Kč bylo tedy neoprávněné nejen proto, že ČOV dle rozpočtových pravidel nemůže financovat činnost svých nečlenů., ale také proto, že dokumentu MŠMT Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017 – 2019, který byl projednán vedení MŠMT dne 1. listopadu 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3., části 3. 4. Obecné zásady říká, že:

- duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu či z různých Programů není dovolena.

Kromě toho je do projektu ČOV „Příprava sportovní reprezentace pro ZOH v Koreji“ zapojena i řada sportovců, kteří provozují letní sporty, a ZOH v Koreji se jich nijak netýká, takže plánovaná aktivita neskončí k 31. 12. 2017, jak ukládá rozhodnutí MŠMT, ale nejdříve v roce 2020.


"Asi nejkurióznější lež, kterou se snažil nezákonnou dotaci ČOV obhájit prohlásil náměstek ministra pro sport a současně člen VV ČOV (!) pan Karel Kovář, když v médiích tvrdil: " Pokud by Český olympijský výbor nedostal mimořádnou dotaci na reprezentaci, nejspíše by ani v lednu 2018 žádný reprezentant na olympijské hry 2018 neodjel". Přitom pan náměstek jako člen výkonného výboru ČOV musel osobně hlasovat o rozpočtu ČOV na rok 2017, a to nejméně dvakrát – jednak v samotném VV ČOV, ale i na Plénu ČOV, takže musí dobře vědět, že v rozpočtu ČOV na rok 2017 je na výdaje spojené s účastí české reprezentace na ZOH plánováno pouhých 7 mil. Kč.  Vzhledem k tomu, že kromě nezákonné mimořádné dotace dostal ČOV rovněž v rozporu s rozpočtovými pravidly v dalším dotačním programu – Programu III, určeném na činnost ČOV o 18 mil. Kč více než má uvedeno v rozpočtu a VV ČOV si kromě toho svévolně přidělil do svého rozpočtu nerozdělený zbytek loterijních asignací určených na financování sportovních svazů, TJ a SK za rok 2016 v celkové výši 25, 5 mil. Kč, je zřejmé, že ČOV má zdrojů na financování účasti českých sportovců na ZOH v roce 2018 zřejmý nadbytek a žádnou mimořádnou dotaci vůbec nepotřeboval," usuzuje Michal Kraus.

"A pan náměstek Kovář naprosto bezostyšně lže ve snaze zakrýt bezprecedentní neoprávněné mimořádné přidělení dotace ČOV, tedy orgánu, v jehož vedení sám zasedá.," má jasno Kraus.

"Nezbývá než opět konstatovat, že mimořádná dotace ČOV, kterou v den své demise přidělila mimo programy bývalá ministryně Valachová naplňuje všechny znaky dotačního podvodu, na kterém se rukou společnou a nerozdílnou podílel spolu s ní i Jiří Kejval," soudí Kraus.

"A ČOV by ji měl sám a dobrovolně vrátit, dříve než o navrácení rozhodne příslušný Finanční úřad, protože to by v takovém případě stálo ČOV dvakrát tolik než neoprávněně dostal," v zemi neobvyklou  radou uzavřel svůj komentář Michal Kraus.

(Michal Kraus, Prvnízprávy.cz  & SportovníListy.cz, foto: ps)