Závěry kontroly NKÚ na sport už řeší finanční úřady

Zpravodajský portál iDNES.cz přinesl v sobotu 28. 4. 2018 informaci, že rok od zatčení bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty v kauze, která na čas paralyzovala rozdělování miliardových sportovních dotací, policie opět navštívila Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, otevřela další sportovní kauzu a prověřuje zakázky na výstavbu fotbalových hřišť a hlavně pokládání trávníku na prvoligových i druholigových stadionech.

V tichosti se rozjíždí i další kauza, nebo spíš její dohra. Na dveře sportovních organizací a funkcionářů tentokrát neklepe policie, ale finanční úřady. Dohrávají se závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2016 pod číslem 16/20 na peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků státu vynakládaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy.

Kontrolováno bylo období let 2013–2015, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob od června 2016 do ledna 2017.

Kontrolované osoby byly podle zveřejněné zprávy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“); Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.; Autoklub České republiky, Praha; Česká unie sportu, z.s., Praha; Habrůvka tradiční vesnicí z.s.; HC Slavoj Český Krumlov, z.s.; Jihomoravská sportovní, z.s., Břeclav; Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s., Praha; Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s., Praha; SK ZLATANA, z.s., Břeclav; SPORTOVNÍ AREÁL PRAHA, spolek; SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.; Sportovní klub Véska, spolek; Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek; Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s.; Tělovýchovná jednota Malše Roudné z.s.; Tenisový klub Prostějov, spolek; TJ Velké Hamry z.s.; TK Slavia Plzeň z.s.; VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.

Skutečnosti zjištěné u kontrolovaných příjemců dotací, kterým byly v letech 2013–2015 poskytnuty prostředky z Programu 133510 na realizaci vybraných 35 akcí jsou právě v současnosti cílem kontrol FÚ. Podle zprávy NKÚ bylo na vybraném vzorku akcí zjištěno v některých případech, že se příjemci dotací dopustili porušení ustanovení závazných podmínek, které byly součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Příjemci nepostupovali při výběru dodavatele podle zákona o veřejných zakázkách
  • V jednom případě příjemce dotace ve výši 10 mil. Kč nepostupoval při výběru zhotovitele díla způsobem stanoveným pro veřejného zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách, jak mu bylo určeno závaznými podmínkami. V souvislosti s tím se tak dopustil řady porušení tohoto zákona. V rámci zadávacího řízení mj. nepostupoval v souladu se zásadou rovného zacházení, když jeho hodnoticí komise nevyřadila nabídku, kde naceněný výkaz výměr neobsahoval některé položky, přičemž tato nabídka se následně stala vítěznou. Příjemce dotace dodatkem ke smlouvě také umožnil podstatnou změnu předmětu smlouvy, resp. doplnil položkový rozpočet a změnil jednotkové ceny některých položek.
  • Příjemce dvou dotací v celkové výši téměř 18,3 mil. Kč nepoužil pro zadání veřejné zakázky na stavební práce správný druh zadávacího řízení. Zakázku neoprávněně rozdělil na dvě, u kterých použil zjednodušené podlimitní řízení, ačkoliv obě akce spolu úzce souvisely, jednalo se o plnění stejného druhu, které mělo být zadáno jako zakázka jedna. Součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek přesáhl zákonem stanovený limit 10 mil. Kč pro použití zjednodušeného podlimitního řízení.
  • NKÚ zjistil pochybení při zadávání veřejných zakázek i u dalších sedmi příjemců dotací.

Příjemci nesplnili termín ukončení realizace a propláceli práce před jejich provedením
  • Příjemci dotace ve výši 35 mil. Kč byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby, jejíž realizace byla předmětem podpory, 72 dnů, resp. 42 dnů při započtení tolerance, po maximálním termínu ukončení realizace stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Faktury za provedené práce byly propláceny, přestože práce nebyly ke dni jejich proplacení provedeny v plném rozsahu. Projekt nebyl úplně realizován ani ke dni fyzické kontroly NKÚ, tj. téměř po roce od deklarovaného ukončení realizace a proplacení všech faktur z dotace. Příjemce v tomto případě navíc porušil závazné podmínky i tím, že neuchoval stavební deník, který by umožnil řádné provedení kontroly.
  • Nedodržení termínu bylo zjištěno i u dalších čtyř akcí s celkovou dotací ve výši 37,8 mil. Kč realizovaných třemi příjemci, kterým byly vydány kolaudační souhlasy s užíváním staveb, jejichž realizace byla předmětem podpory, 31 až 55 dnů, resp. 1 den až 25 dnů při započtení tolerance, po termínu ukončení realizace stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  • Příjemce dotace ve výši 9 mil. Kč proplatil faktury za provedení prací, které nebyly v době proplacení dokončeny nebo nebyly provedeny vůbec.

Ve všech uvedených případech, kdy byl vydán kolaudační souhlas po termínu pro ukončení realizace akce, vydalo MŠMT závěrečné vyhodnocení akce s tím, že termín pro dokončení považuje za splněný

Příjemce nesplnil závazný technický parametr

Příjemce dotace ve výši 9 mil. Kč nedodržel závaznou hodnotu parametru „zpevněná plocha zámkové dlažby“, přesto v podkladech pro závěrečné vyhodnocení akce uvedl, že tento parametr byl splněn.

Příjemce nesplnil povinné dofinancování z vlastních zdrojů

Příjemce dotace ve výši 0,8 mil. Kč nedodržel závaznou hodnotu parametru „vlastní zdroje účastníka programu“; akci měl spolufinancovat částkou 269 tis. Kč, avšak ve skutečnosti do projektu vložil jen 84 tis. Kč.

Příjemce převáděl finanční prostředky na jiný účet

Příjemce dotací převáděl z projektových účtů tří kontrolovaných akcí finanční prostředky určené na úhradu DPH na jiný vlastní účet, což závazné podmínky pro čerpání dotace neumožňovaly. Dále příjemce dotací ve finančním vypořádání všech tří akcí uvedl, že dotace k 31. 12. 2014 vyčerpal, přestože dotace v daném roce, tj. 2014, v plné výši nevyčerpal a jejich část určenou na úhradu DPH z faktur proplacených v prosinci 2014 zadržel a použil až v roce následujícím. Příjemce tímto postupem porušil vyhlášku, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Příjemce poskytl zálohu z dotace


Příjemce dotace ve výši 10 mil. Kč poskytl zhotoviteli zálohu ve výši 1 mil. Kč, přestože to závazné podmínky pro čerpání dotace výslovně zakazovaly.

U šesti příjemců vyhodnotil NKÚ zjištěné nedostatky jako porušení rozpočtové kázně a předal oznámení příslušnému správci daně.


                                                                                                                (kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)