Navrhované paragrafy o podpoře sportu v plném znění

Poslanecká sněmovna bude poslední říjnovou středu projednávat návrh zákona o podpoře sportu a to v této podobě: 

Zákon o podpoře sportu
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.

§ 1a
Priority v oblasti sportu
Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů, podpora sportovních reprezentantů České republiky.

§ 2
Základní pojmy
(1) Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.

    (2) Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.

(3) Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost.

(4) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

(5) Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

(6) Významnou sportovní akcí je pro účely tohoto zákona akce mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky, zejména olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár.

(7) Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je pro účely tohoto zákona akce podle odstavce 6, jejíž pořádání podmiňuje organizace přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce.

§ 3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 a) vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu (dále jen "plán") a předkládá jej vládě ke schválení,
 b) koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu,
 c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,
d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytnul,
e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky a jejich účast na sportovních akcích v České republice a zahraničí,
 f) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování a vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží,
g) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu 4),
 h) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost,
 i) koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,
j) vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c a sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí této podpory (dále jen "rejstřík").

 (2) Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm. h) je organizační složkou státu; zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro státní sportovní reprezentaci.

(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center podle odstavce 1 písm. h) a i) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v součinnosti s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany a předkládá jej vládě ke schválení.

§ 3


Národní sportovní agentura

(1)    Zřizuje se Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad ve věcech sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu (dále jen „Agentura“).

(2)    Agentura je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

(3)    Sídlem Agentury je Praha.

(4)    V čele Agentury stojí předseda Agentury.


§ 3a

Rejstřík

(1) Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Správcem rejstříku je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c se zapíše do rejstříku.

(3) Sportovní organizace uvedená v odstavci 2 je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny:
a) název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci,
b) ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum,
c) údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena, v rozsahu písmen a) a b),
d) jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu 5) sportovce a trenéra evidovaného u sportovní organizace, která je v ní sdružena; nemá-li sportovec nebo trenér místo pobytu na území České republiky, adresu místa na území České republiky, kde se převážně zdržuje; v případě sportovce rovněž druh sportu, který sportovec vykonává; v případě cizinců rovněž státní občanství,
e) údaje v rozsahu písmene d) o sportovci nebo trenérovi u ní evidovaném, pokud tyto údaje nezapsala sportovní organizace, ve které je sdružena,
f) datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní organizace v daném kalendářním roce evidován,
g) datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu f),
h) sportovní zařízení, které užívá pro činnost v oblasti sportu; do rejstříku zapíše adresu sportovního zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení a údaje o výši a účelu podpory ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c, byla-li poskytnuta na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení.

(4) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení je povinen bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku údaje podle odstavce 3 písm. h).

(5) Sportovní organizace má v rejstříku přístup k údajům o sportovcích a trenérech u ní evidovaných a sportovních organizacích v ní sdružených.

(6) Údaje podle odstavce 3 písm. d) až g) jsou v rejstříku zapsány nejdéle po dobu 10 let ode dne, kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v odstavci 3 písm. f).

(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v rejstříku.

(8) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pro účely zpracování údajů v rejstříku referenční údaje ze základního registru obyvatel. Ze základního registru obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum a místo narození, datum úmrtí, státní občanství a čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů fyzické osoby.

(9) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví vyhláškou formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje podle odstavců 3 a 4.

_________________________________________
5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Předseda Agentury

(1)    Předsedu Agentury jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády vláda.

(2)    Funkční období předsedy Agentury je 6 let. Předseda Agentury může být jmenován opětovně.

(3)    S funkcí předsedy Agentury je neslučitelný výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikatelských subjektů, výkon jakékoli funkce ve sportovní organizaci a výkon podnikatelské, poradenské nebo zprostředkovatelské činnosti a jiné výdělečné činnosti v oblasti sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické. Majetková účast předsedy Agentury na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu je vyloučena. Ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o střetu zájmů se nepoužije.

(4)    Vláda odvolá předsedu Agentury z jeho funkce, pokud přestal splňovat podmínky pro jeho jmenování podle odstavce 3.

(5)    Vláda může předsedu Agentury z jeho funkce odvolat pouze pokud
a)    porušil své povinnosti vyplývající z jeho funkce zvlášť hrubým způsobem,
b)    z důvodů na jeho straně není schopen funkci předsedy Agentury vykonávat       po dobu delší 6 měsíců, nebo
c)    to požádal.


§ 3b
Místopředsedové Agentury

(1)    Předseda Agentury jmenuje dva místopředsedy Agentury.

(2)    Místopředsedové Agentury zastupují předsedu Agentury v době jeho nepřítomnosti v rozsahu a pořadí stanoveném předsedou Agentury.

(3)    Místopředsedové Agentury vykonávají některé pravomoci předsedy Agentury v rozsahu stanoveném organizačním řádem Agentury.
(4)    S funkcí místopředsedy agentury je neslučitelná řídící funkce ve sportovní organizaci, podnikatelská, poradenská nebo zprostředkovatelská činnost a jiná výdělečná činnost v oblasti sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické, a dále majetková účast na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu.

3c
Dozorový orgán Agentury

(1)    Orgánem pro dohled nad poskytováním podpory sportu je dozorový orgán Agentury.

(2)    Dozorový orgán Agentury tvoří
a.    5 členů, které jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ministra obrany, ministra vnitra, ministra pro místní rozvoj a ministra financí, z řad zaměstnanců těchto úřadů,
b.    5 členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které volí Poslanecká sněmovna; jejich členství v tomto orgánu zaniká odvoláním Poslaneckou sněmovnou nebo zánikem funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

(3)    Členové dozorového orgánu Agentury nejsou zaměstnanci Agentury.

(4)    S funkcí člena dozorového orgánu je neslučitelná řídící funkce ve sportovní organizaci, podnikatelská, poradenská nebo zprostředkovatelská činnost a jiná výdělečná činnost v oblasti sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické, a dále majetková účast na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu. Ustanovení § 5 odst. 1 zákona o střetu zájmů se nepoužije.

(5)    Dozorový orgán Agentury si volí ze svých členů předsedu a jednoho místopředsedu.

(6)    Pravidla jednání a způsob rozhodování dozorového orgánu Agentury vydává dozorový orgán Agentury.

(7)    Dozorový orgán rozhoduje hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(8)    Dozorový orgán Agentury kontroluje činnost a hospodaření Agentury a jejích orgánů.

(9)    Dozorový orgán Agentury projednává
a.    návrh rozpočtu Agentury včetně jeho změn, rozpočtová opatření a závěrečný účet rozpočtové kapitoly Agentury,
b.    návrh plánu státní politiky v oblasti sportu,
c.    návrh programů na použití prostředků na podporu sportu včetně jejich změn a doplňků,
d.    návrh plánu kontrolní činnosti Agentury včetně jeho změn a doplňků,
e.    výsledky kontrolní činnosti Agentury.
(10)    Své závěry z projednání záležitostí podle odstavce 9 předkládá dozorový orgán předsedovi Agentury.

§ 3d
Působnost Agentury

(1)    Agentura
a.    vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu (dále jen „plán“) a předkládá jej vládě ke schválení,
b.    koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu,
c.    poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace,
d.    kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytl,
e.    vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky, zahrnující účast reprezentantů na sportovních akcích v České republice a zahraničí,
f.    vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování a vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží,
g.    zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu 4),
h.    koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,
i.    vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b a osob podle § 6c odst, 1, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí podpory (dále jen „rejstřík“),
j.    zajišťuje propagaci sportu.

(2)    Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm. h) je organizační složkou státu; zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro státní sportovní reprezentaci.

(3)    Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center podle odstavce 1 písm. h) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává Agentura v součinnosti s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany a předkládá jej vládě ke schválení.
_____________________________
4) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 58/2007 Sb. m. s.

§ 3e
Rejstřík

(1)    Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, sportovních zařízeních a dalších osob podle § 6b. Správcem rejstříku je Agentura. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2)    Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b se zapíše do rejstříku.

(3)    Sportovní organizace uvedená v odstavci 2 je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny:
a.    název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci,
b.    ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum,
c.    údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena, v rozsahu písmen a) a b),
d.    jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu 5) sportovce a trenéra evidovaného u sportovní organizace, která je v ní sdružena; nemá-li sportovec nebo trenér místo pobytu na území České republiky, adresu místa na území České republiky, kde se převážně zdržuje; v případě sportovce rovněž druh sportu, který sportovec vykonává; v případě cizinců rovněž státní občanství,
e.    údaje v rozsahu písmene d) o sportovci nebo trenérovi u ní evidovaném, pokud tyto údaje nezapsala sportovní organizace, ve které je sdružena,
f.    datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní organizace v daném kalendářním roce evidován,
g.    datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu f),
h.    sportovní zařízení, které užívá pro činnost v oblasti sportu; do rejstříku zapíše adresu sportovního zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení, údaje o výši a účelu podpory ze státního rozpočtu podle § 6b nebo § 6c, a do 31. března každého kalendářního roku následujícího po roce poskytnutí dotace údaje o využití sportovního zařízení za předchozí kalendářní rok, byla-li poskytnuta na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.

(4)    Osoba žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. b) a c) je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku údaje podle odstavce 3 písm. h) a jejich změny.

(5)    Sportovní organizace má v rejstříku přístup k údajům o sportovcích a trenérech u ní evidovaných a sportovních organizacích v ní sdružených.

(6)    Údaje podle odstavce 3 písm. d) až g) jsou v rejstříku zapsány nejdéle po dobu 10 let ode dne, kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v odstavci 3 písm. f).

(7)    Agentura ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v rejstříku.


(8)    Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Agentuře pro účely zpracování údajů v rejstříku referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a údaje z agendového informačního systému cizinců. Ze základního registru obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum a místo narození, datum úmrtí, státní občanství a čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů fyzické osoby. Z agendového informačního systému evidence obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Z agendového informačního systému cizinců se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, omezení svéprávnosti, datum úmrtí, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(9)    Agentura stanoví vyhláškou formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje podle odstavců 3 a 4.
______________________________
5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4
Úkoly ostatních orgánů státní správy

(1)    Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů a zřizují svá resortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost.

(2)    Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní služby poskytované státním sportovním reprezentantům a sportovním talentům, vytváří organizační předpoklady umožňující specifický přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči a v zájmu podpory zdravého způsobu života vytváří podmínky pro podporu preventivní, dispenzární a posudkové zdravotní péče v oblasti sportu.

(3)    Ministerstvo pro místní rozvoj vytváří podmínky pro rozvoj sportovní infrastruktury v rámci programů péče o cestovní ruch.


§ 5
Úkoly krajů

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení,
c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
d) zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajišťují jeho provádění.

§ 6
Úkoly obcí

(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.

§ 6a
Plány v oblasti sportu

(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení.

(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

§ 6b
Podpora sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programech vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených zejména na podporu sportu dětí a mládeže, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky.

(2) Podporu sportu podle odstavce 1 lze poskytovat pouze sportovním organizacím zapsaným v rejstříku.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programu podpory na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Okruh oprávněných příjemců a časové období, na něž je program podle věty první vyhlášen, stanoví dokumentace tohoto programu.

(4) Podporu sportu nelze poskytnout osobě, která v uplynulých třech letech opakovaně nebo závažným způsobem porušila pravidla boje proti dopingu nebo závažným způsobem ohrozila naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, anebo která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný čin dotačního podvodu, nedošlo-li k zániku účinků odsouzení pro tento trestný čin.

(1)    Agentura poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu formou dotace:
a)    sportovním organizacím na podporu sportu, zejména na podporu sportu dětí a mládeže, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob, a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky, zahrnující též výdaje na zajištění činnosti sportovních organizací, na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a na pořádání významných sportovních akcí podle § 6c,
b)    osobám, které nejsou sportovní organizací, na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
c)    osobám, které nejsou sportovní organizací, na pořádání významných sportovních akcí podle § 6c.

(2)    Podporu sportu podle odstavce 1 lze poskytnout pouze žadateli zapsanému v rejstříku. Agentura neposkytne podporu sportu podle odst. 1, pokud údaje žadatele uvedené v rejstříku neodpovídají skutečnosti, nebo žadatel v uplynulých třech letech opakovaně nebo závažným způsobem porušil podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu podle tohoto zákona, pravidla boje proti dopingu nebo závažným způsobem ohrozil naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, anebo který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný čin dotačního podvodu, nedošlo-li k zániku účinků odsouzení pro tento trestný čin.

(3)    Agentura může na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci poskytovat sportovní organizaci dotace na realizaci víceletého projektu; tím není dotčeno ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.

(4)    Okruh příjemců a podmínky poskytnutí podpory podle odst. 1, včetně délky časového období, na něž je program na poskytování podpory vyhlášen, stanoví Agentura.

(5)    Sportovní organizace, která je příjemcem podpory sportu podle odstavce 1, může tuto podporu v souladu s podmínkami pro její použití dále poskytnout jiné členské sportovní organizaci zapsané v rejstříku, která je v ní sdružena 6), s níž se na takovém postupu dohodne.
__________________________
    6) § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku; § 27 zákona č.     250/2000 Sb.,
    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


§ 6c
Podpora významných sportovních akcí

(1)    Ústřední orgány státní správy vytvářejí na základě souhlasu vlády podmínky pro konání významných sportovních akcí mimořádné důležitosti. Žádost o souhlas vlády podává osoba, která se hodlá o pořádání akce ucházet, prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost o souhlas vlády podává osoba, která se hodlá o pořádání akce ucházet, prostřednictvím Agentury.

(2)    K žádosti podle odstavce 1 se přikládá předpokládaný rozpočet akce a studie proveditelnosti zohledňující finanční, materiální, personální a právní zajištění akce. Ze studie proveditelnosti musí být zřejmé, jaká opatření ze strany orgánů veřejné moci, zejména v oblasti bezpečnosti, ochrany života a zdraví, pobytu cizinců na území České republiky a dopravní dostupnosti, budou pro pořádání akce nezbytná. Studie proveditelnosti dále obsahuje informace, zda a v jakém rozsahu je pro pořádání akce poskytnutí podpory ze státního rozpočtu nezbytné při dodržení zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, a informace o udržitelnosti provozu sportovních a jiných zařízení, na něž má být podpora poskytnuta, po skončení akce.

(3)    Podporu významných sportovních akcí mimořádné důležitosti ze státního rozpočtu, k nimž dala vláda souhlas podle odstavce 1, poskytuje zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podporu významných sportovních akcí mimořádné důležitosti ze státního rozpočtu, k nimž dala vláda souhlas podle odstavce 1, poskytuje zejména Agentura.

(4)    Podpora ze státního rozpočtu na významné sportovní akce neuvedené v odstavci 1 je poskytována na základě programu podle § 6b.

§ 6d
Koordinace poskytování podpory

(1)    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje poskytování podpory na základě tohoto zákona s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Agentura koordinuje poskytování podpory na základě tohoto zákona s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

(2)    Podpora se neposkytne, pokud by její poskytnutí bylo v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Evropské komise vydanými na jejich základě.

§ 7
Náhrada při vyvlastnění

Má-li být za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2) vyvlastněno sportovní zařízení (budova, pozemek, jejich soubor nebo jiné objekty zřízené nebo vyhrazené k provozování sportu), lze vlastníku sportovního zařízení poskytnout náhradu ve formě věcného plnění ve srovnatelném rozsahu a kvalitě.


§ 7a
Povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení

(1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) nebo osoba oprávněná vlastníkem využít sportovní zařízení k uspořádání sportovního podniku (dále jen „provozovatel“) jsou povinni, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle místních podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.

(2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo provozovatelem nedojde k obnovení pokojného stavu, jsou vlastník a provozovatel povinni dát podnět k přerušení nebo k ukončení probíhajícího sportovního podniku a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.

(3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů.

§ 7b
Oprávnění Ministerstva vnitra

(1) Pokud vlastník nebo provozovatel závažným způsobem poruší povinnost podle § 7a, může Ministerstvo vnitra na základě oznámení obecního úřadu nebo z vlastního podnětu rozhodnout o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků, a to až na dobu 1 roku.

(2) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele může Ministerstvo vnitra rozhodnout o zkrácení doby podle odstavce 1, pokud vlastník nebo provozovatel prokáže, že přijal odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku ve sportovním zařízení.

§ 7c
Kontrola

(1) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle § 7b.

(2) Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad dodržováním povinností vlastníka nebo provozovatele podle § 7a.

§ 7d
Přestupky

(1)    Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že
a.    v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,
b.    v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo
c.    poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.

(2)    Sportovní organizace se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3a odst. 2 nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 3. Sportovní organizace se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3e odst. 2 nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3e odst. 3.

(3)    Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 4. Osoba podle § 6b odst. 1 písm. b) a c) se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje v rozsahu stanoveném v § 3e odst. 4 nebo jejich změny.

(4)    Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.

(5)    Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 100 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 1 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 2 000 000 Kč.

(6)    Sportovní organizaci lze za přestupek podle odstavce 2 uložit pokutu do 100 000 Kč.

(7)    Žadateli o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení lze za přestupek podle odstavce 3 uložit pokutu do 100 000 Kč.

§ 7e
(zrušen zák. č. 183/2017 Sb. k 1.7.2017)

§ 7f
Společná ustanovení k přestupkům

(1)  Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků uvedených v § 7d odst. 2 a 3, projednává obecní úřad.

(2)  Přestupky podle § 7d odst. 2 a 3 projednává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ministerstvo pokutu za přestupek neuloží, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele. Přestupky podle § 7d odst. 2 a 3 projednává Agentura; Agentura pokutu za přestupek neuloží, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.

(3)  Pokuty, s výjimkou pokut za přestupky uvedené v § 7d odst. 2 a 3, vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut, s výjimkou pokut za přestupky uvedené v § 7d odst. 2 a 3, je příjmem obce. Pokuty za přestupky uvedené v § 7d odst. 2 a 3 vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad.

§ 7g

Ustanovení § 7a až 7f se nevztahují na vlastníka, pokud tento převede své povinnosti podle tohoto zákona spojené s uspořádáním sportovního podniku na provozovatele.
Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 2

 V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:
1. Český statistický úřad,
 2. Český úřad zeměměřický a katastrální,
 3. Český báňský úřad,
 4. Úřad průmyslového vlastnictví,
 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
 6. Správa státních hmotných rezerv,
 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
 8. Národní bezpečnostní úřad,
9. Energetický regulační úřad,
10. Úřad vlády České republiky,
11. Český telekomunikační úřad,
12. Úřad pro ochranu osobních údajů,
13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
14. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
15. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře,
16. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,
17. Národní sportovní agentura.

§ 7


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu


Zákon o státní službě§ 2

    (1) Tento zákon se nevztahuje na
a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády,
b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen "Úřad vlády") a zaměstnance, který vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,
c) náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády,
d) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
e) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,
f) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
g) člena Rady Energetického regulačního úřadu,
h) předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,
i) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
j) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu,
k) zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací,
l) ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,
m) předsedu, místopředsedy a další členy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a členy Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství,
n) člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu,
n) předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře,
o) člena Etické komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
p) předsedu a místopředsedy Národní sportovní agentury.


§ 33
Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby

    (1) Do služebního poměru nelze přijmout
a) justičního čekatele nebo právního čekatele,
b) poslance nebo senátora,
c) poslance Evropského parlamentu,
d) prezidenta republiky,
e) člena vlády nebo náměstka člena vlády,
f) vedoucího Úřadu vlády,
g) soudce Ústavního soudu,
h) asistenta soudce Ústavního soudu,
i) asistenta soudce nebo státního zástupce,
j) prezidenta nebo viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) předsedu a člena Národní rozpočtové rady,
l) guvernéra, viceguvernéra nebo člena bankovní rady České národní banky,
m) Veřejného ochránce práv nebo zástupce Veřejného ochránce práv,
n) asistenta Veřejného ochránce práv,
o) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
p) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,
q) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
r) člena Rady Energetického regulačního úřadu,
s) předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,
t) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
u) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu,
v) člena zastupitelstva územního samosprávného celku, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn (dále jen "uvolněný člen zastupitelstva"),
w) osobu vykonávající vojenské cvičení, službu v operačním nasazení nebo mimořádnou službu,
x) předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře,
y) předsedu a místopředsedy Národní sportovní agentury.
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu


§ 1

Tento zákon upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce
 a) poslance a senátora Parlamentu (dále jen "poslanec"),
 b) člena vlády,
 c) prezidenta republiky,
 d) soudce Ústavního soudu,
 e) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
 f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena, místopředsedy a předsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, člena Národní rozpočtové rady a člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a předsedy Národní sportovní agentury (dále jen "představitel"),
 g) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (dále jen "soudce"),
h) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky (dále jen "poslanec Evropského parlamentu").

ČÁST DRUHÁ
Náležitosti představitelů

HLAVA PRVNÍ
Náležitosti poslanců

§ 8
Plat

Poslanci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,08. Platový koeficient poslance se zvyšuje
 a) místopředsedovi podvýboru o 0,11,
 b) místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22,
 c) předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem,
 d) místopředsedovi komory Parlamentu o 0,98,
 e) místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09,
 f) předsedovi komory Parlamentu o 1,82.

§ 9
Náhrady výdajů

 (1) Poslanci náleží
 a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a) a f) ve výši 16 % platové základny,
 b) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. b) a c) podle vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt, od sídla komory Parlamentu nebo od obce, v níž má poslanec kancelář [§ 6 odst. 1 písm. f)], při vzdálenosti
1. do 50 km ve výši 40 % platové základny,
2. nad 50 km ve výši 45 % platové základny,
3. nad 150 km ve výši 50 % platové základny,
4. nad 250 km ve výši 60 % platové základny,
 c) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. e), h) a ch),
 d) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši 2,5násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru, 2)
 e) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění,
 f) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. j) do výše 25 % platové základny; způsob čerpání náhrady v kalendářním roce, druhy výdajů a způsob jejich vyúčtování stanoví orgán komory Parlamentu pověřený komorou.

 (2) Těžce zdravotně postiženému poslanci, který potřebuje k výkonu své funkce průvodce nebo osobního asistenta, dále náleží jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. k) ve výši 20 % platové základny.

 (3) Předsedovi komory Parlamentu a místopředsedovi komory Parlamentu náleží namísto paušálních náhrad podle odstavce 1 písm. a) a b) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to
 a) předsedovi komory Parlamentu ve výši 58 % platové základny,
 b) místopředsedovi komory Parlamentu ve výši 54 % platové základny.

 (4) Náhrada výdajů podle odstavce 1 písm. d) náleží předsedovi komory Parlamentu ve výši 3,5násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru. 2)

 ------------------------------------------------------------------
 2) § 12 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.§ 10
Naturální plnění

 (1) Poslanci náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), f) a ch).

 (2) Předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. c) a i); v těchto případech naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. c) nezahrnuje úhradu za spotřebované pohonné hmoty.

 (3) Předsedovi komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. i).

 (4) Předsedovi komory Parlamentu náleží naturální plnění podle odstavce 1, s výjimkou naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), a dále naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), d) a i).

 (5) Místopředsedovi komory Parlamentu náleží naturální plnění podle odstavce 1 a dále podle § 6 odst. 1 písm. b) a i); pokud má místopředseda komory Parlamentu místo trvalého pobytu mimo místa sídla komory Parlamentu, náleží mu namísto naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e) naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. d).


§ 10a
zrušen


HLAVA DRUHÁ
Náležitosti členů vlády

§ 11
Plat

 Členovi vlády náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem, který se stanoví
 a) ministru ve výši 2,06,
 b) místopředsedovi vlády ve výši 2,49,
 c) předsedovi vlády ve výši 2,90.


§ 12
Náhrady výdajů

 (1) Členovi vlády náleží
 a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to:
1. ministru ve výši 30 % platové základny,
2. místopředsedovi vlády ve výši 33 % platové základny,
3. předsedovi vlády ve výši 37 % platové základny,
 b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),
 c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru; 2) násobek sazby činí pro ministra a místopředsedu vlády 2,5 a pro předsedu vlády 3,5.

 (2) Ministru a místopředsedovi vlády náleží náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění.

 ------------------------------------------------------------------
 2) § 12 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.


§ 13
Naturální plnění

 (1) Členům vlády náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), e) a i).

 (2) Předsedovi vlády dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. d).


HLAVA TŘETÍ
Náležitosti prezidenta republiky

§ 14
Plat

 Prezidentu republiky náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 3,60.


§ 15
Náhrady výdajů

 Prezidentu republiky náleží místo náhrad výdajů stanovených v § 5 zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho funkce ve výši 335 % platové základny.


§ 16
Naturální plnění

 Prezidentu republiky náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), g), h) a j).

HLAVA ČTVRTÁ


Náležitosti soudců Ústavního soudu


§ 17
Plat

 Soudci Ústavního soudu náleží plat určený z platové základny platné pro soudce platovým koeficientem ve výši 2,06. Platový koeficient soudce Ústavního soudu se zvyšuje
 a) místopředsedovi Ústavního soudu o 0,43,
 b) předsedovi Ústavního soudu o 0,84.


§ 18
Náhrady výdajů

 (1) Soudci Ústavního soudu náleží
 a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f) ve výši 30 % platové základny platné pro soudce,
 b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),
 c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru; 2) násobek sazby činí pro soudce Ústavního soudu a místopředsedu Ústavního soudu 2,0 a pro předsedu Ústavního soudu 3,0.

 (2) Předsedovi Ústavního soudu a místopředsedovi Ústavního soudu náleží namísto víceúčelové paušální náhrady podle odstavce 1 písm. a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst.1 písm. a), c) a f), a to předsedovi Ústavního soudu ve výši 37 % a místopředsedovi Ústavního soudu ve výši 33 % platové základny platné pro soudce.

 ------------------------------------------------------------------
 2) § 12 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.


§ 19
Naturální plnění

 (1) Soudci Ústavního soudu náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b a d) bez nároku na úhradu výdajů spojených s užíváním bytu.

 (2) Místopředsedovi Ústavního soudu dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a i).

 (3) Předsedovi Ústavního soudu náleží vedle naturálního plnění podle odstavce 1 ještě plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a i).


HLAVA PÁTÁ
Náležitosti členů, viceprezidenta a prezidenta
Nejvyššího kontrolního úřadu


Plat

§ 20

 Členu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,52.


§ 21

 Viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,06.


§ 22

 Prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,50.


§ 23
Náhrady výdajů

 Prezidentu, viceprezidentu a členu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží
 a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to
1. prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 37 % platové základny,
2. viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 33 % platové základny,
3. členu Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 30 % platové základny,
b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),
c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru; 2) násobek sazby činí u prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 3,0 a u člena Nejvyššího kontrolního úřadu 2,5.

 ------------------------------------------------------------------
 2) § 12 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.


§ 24
Naturální plnění

 (1) Prezidentu, viceprezidentu a členu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. d) bez nároku na úhradu výdajů spojených s užíváním bytu.

 (2) Prezidentu a viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. i).

 (3) Prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu podle § 6 odst. 1 písm. b).


HLAVA PÁTÁ A
Náležitosti člena, místopředsedy a předsedy
rady pro rozhlasové a televizní vysílání


Plat

§ 24a

Členu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,08.


§ 24b

Místopředsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,19.


§ 24c

Předsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,30.


HLAVA ŠESTÁ

zrušena včetně nadpisuHLAVA SEDMÁ
Náležitosti člena Rady a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu


Plat

§ 27a

Členům Rady Českého telekomunikačního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,52.


§ 27b

Předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,06.


HLAVA OSMÁ
Náležitosti člena, místopředsedy a předsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů


Plat

§ 27c

Členu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 0,44.


§ 27d

Místopředsedovi Rady Ústavu pro studium totalitních režimů náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 0,48.


§ 27e

Předsedovi Rady Ústavu pro studium totalitních režimů náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 0,51.


HLAVA DEVÁTÁ
Náležitosti člena národní rozpočtové rady

Plat

§ 27f

Členu Národní rozpočtové rady náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,30.


§ 27g

Předsedovi Národní rozpočtové rady náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,06.


§ 27h
Náhrady výdajů

Členovi Národní rozpočtové rady náleží
a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to
1. předsedovi Národní rozpočtové rady ve výši 33 % platové základny,
2. členovi ve výši 25 % platové základny,
b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),
c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru 2); násobek sazby činí u předsedy Národní rozpočtové rady 2,5 a u člena Národní rozpočtové rady 2,0.

------------------------------------------------------------------
2) § 12 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.


§ 27i
Naturální plnění

Předsedovi Národní rozpočtové rady náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b).


HLAVA DESÁTÁ
Náležitosti předsedy Národní sportovní agentury

§ 27j
Plat

Předsedovi Národní sportovní agentury náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,06.

§ 27k
Náhrady výdajů

(1) Předsedovi Národní sportovní agentury náleží
a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f) ve výši 30 % platové základny,
b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),
c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené 2,5 násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru,
d) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění.


Naturální plnění

§ 27l

Předsedovi Národní sportovní agentury náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), e) a i).


(ps, Poslanecká sněmovna, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)