Michal Kraus komentuje, kterak Jiří Kejval a Kateřina Valachová tunelovali MŠMT

"Tunelování je podle Wikipedie termín užívaný běžně pro rozsáhlý finanční podvod. Na jaře 1995 jsem tento termín jako zcela první použil na tiskové konferenci ČSSD k problematice lehkých topných olejů v souvislosti s daňovými úniky při obchodování s LTO a tedy „tunelováním státního rozpočtu“. Tento výraz poté převzali i další politici ČSSD včetně tehdejšího předsedy ČSSD Miloše Zemana. Slovo tunelování (tuneling) se poté stalo mezinárodně používaným slovem pro vykrádání či rozkrádání firem, státního rozpočtu, investičních fondů apod.  Dá se tedy říct, že mám na používání tohoto slova autorské právo," chlubí se v komentáři o financování sportu politik a ekonom Michal Kraus.

"Proto mohu zcela zodpovědně a jednoznačně konstatovat, že aktem, kterým bývalá ministryně Valachová po dohodě s předsedou ČOV přidělila zcela mimo systém a dle ní v případě hodného zvláštního zřetele, a to na úkor celého sportovního prostředí v rozporu s legislativou ČR dotaci ČOV ve výši 76 mil. Kč, neoprávněně touto dotací vytunelovala prostředky MŠMT určené na podporu českého sportu," konstatuje Kraus v komentáři, který 23. listopadu 2017 uveřejnil web Prvnízpravy.cz.

"A zatímco Valachová mlčí a ke svému protiprávnímu jednání se nehlásí, ČOV se lživými informacemi snaží okolnosti neprávem přidělené dotace zamlžit a zamést pod koberec. Např. ve stati Dotační zmatky (Jan Prokeš, Hospodářské noviny, str. 10 – Panorama, 22. 11. 2017), uvádí tisková mluvčí ČOV Barbora Žehanová, že ČOV kvůli údajně špatně nastaveným pravidlům nemohl žádat o dotaci, z níž by zaplatil sportovní reprezentaci na zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu, které se konají v únoru příštího roku," píše dál Kraus.

"Ze lži ji usvědčuje nejen text dokumentu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017 – 2019, schválený  poradou vedení MŠMT dne 1. listopadu 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3, který mimo jiné v pravidlech čerpání dotací z Programu I – Sportovní reprezentace říká," upozorňuje Michal Kraus a odkazuje na dokumenty ...

•    v části 4. 1. 2. Obsahové vymezení dotace:
Podpora reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích Jedná se zejména o OH, Evropské olympijské festivaly mládeže (dále jen „EYOF“) a Olympijské hry mládeže (dále jen „YOG“), mistrovství světa (dále jen „MS), Světové hry (dále jen „WG“), mistrovství Evropy (dále jen „ME“), světové poháry, světové ligy a obdobné soutěže, mezinárodní soutěže pod patronací MOV a Evropských olympijských výborů a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže, prostřednictvím vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému státní sportovní reprezentace na základě uzavřené smlouvy o dlouhodobé spolupráci s MŠMT.

•    v části 4.1.4 Specifické vymezení dotace:
Dotace může být poskytnuta z důvodů vysokého celospolečenského významu až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt, a to s ohledem na výši disponibilních zdrojů. Za každé sportovní odvětví může podat žádost pouze jeden žadatel.

•    V části 4.1.5.  Účelové určení dotace:
Dotaci lze použít na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou sportovců v ČR i v zahraničí, účast reprezentantů na vrcholových světových soutěžích mimo území ČR (zejména olympijské hry, mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorů a juniorů, včetně kvalifikačních soutěží, YOG, EYOF, prostřednictvím vybraných sportovních svazů a organizací včetně účasti členů realizačního týmu v souladu s metodikou programu. Dotaci lze použít pouze na (mimo jiné):  

    Cestovné: úhrada nákladů na dopravu osob (sportovců, trenérů a členů realizačního týmu), (včetně víz), zvířat a materiálu,

    Ostatní služby: úhrada nákladů na ubytování, regeneraci, zdravotní zabezpečení členů reprezentačního a realizačního týmu, technický servis, nájemné prostor související se sportovní přípravou reprezentantů, stravování včetně nákladů na zkvalitnění stravy sportovců, trenérů a členů realizačního týmu, na podporu antidopingového programu a potřeb souvisejících se zajištěním dopingových testů a další služby bezprostředně spojené se sportovní přípravou k reprezentaci,


•    a navíc v části 3.4. Obecné zásady:
Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu či z různých Programů není dovolena.

"Z výše psaného je tedy naprosto zřejmé, že MŠMT prostředky na platby spojené s účastí českého týmu na zimních olympijských hrách a na přípravu reprezentantů na tyto hry poskytlo jednotlivým sportovním svazům v rámci Programu I – Státní reprezentace. A pokud dotace obdržely sportovní svazy, je další navíc mimořádná dotace mimo programy pro ČOV a na úkor ostatního sportovního prostředí v rozporu s výše citovanými Obecnými zásadami pro přidělování dotací.

Pokud, jak tvrdí mluvčí ČOV, udělali úředníci MŠMT chybu, že prostředky na platby spojené s účastí českého týmu na zimních olympijských hrách a na přípravu reprezentantů na tyto hry poskytlo jednotlivým sportovním svazům na úkor ČOV, mělo údajnou chybu řešit v rámci programu I, nikoli mimořádnou dotací mimo programy jako údajnou dotaci hodnou zvláštního zřetele. Je totiž evidentní, že takto MŠMT vyplatilo dotaci na stejný účel duplicitně, a tedy v rozporu s pravidly pro poskytování dotací a na úkor sportovního prostředí," konstatuje Kraus.

"Kromě toho ČOV MŠMT úmyslně zatajil, že si ponechal z nerozdělených loterijních asignací v roce 2016 částku ve výši 25,5 mil. Kč a především, že na financování plateb spojených s účastí českého týmu na všech mezinárodních soutěžích pod patronací MOV a Evropských olympijských výborů, včetně zimních olympijských her a na přípravu reprezentantů na tyto soutěže získává další prostředky prostřednictvím prodeje marketingových práv na používání olympijských symbolů, což mu stát umožnil schválením zákona č. 60/2000 Sb. o ochraně olympijských symbolik, který jsem mimochodem předkládal v Poslanecké sněmovně také já," hlásí se k dalšímu autorství Michal Kraus.

"Tímto prodejem dle §3 citovaného zákona ČOV získává ročně zdroje ve výši 60 – 80 mil. Kč, a do roku 2013 byly tyto finanční prostředky prakticky výhradním zdrojem pro platby spojené s přípravou a účastí české reprezentace na OH. A pokud ČOV tyto zdroje byť jen částečně na úhradu plateb spojených s přípravou a účastí na OH používá, neboť na tyto účely jsou zdroje určeny, už ani nemůže dle Zásad pro poskytování dotací z MŠMT na tyto účely žádat další dotace," míní  Kraus.

"Dnes však ČOV prostředky spojené s výdaji na přípravu a účast reprezentace na soutěžích pořádaných MOV a EOV požaduje (a to značně navýšené) po MŠMT a prostředky získané prodejem práv na užívání olympijských symbolik používá na kšefty, které jsou výdajům na přípravu sportovní reprezentace na hony vzdálené," usuzuje Kraus.

"Žádnou, navíc mimořádnou dotaci hodnou zvláštního zřetele, tedy letos ČOV nepotřeboval. Navíc v rozpočtu ČOV na rok 2017, schváleném Plenárním zasedáním ČOV dne 24. 4. 2017 požadoval ČOV na výdaje spojené s přípravou a účastí reprezentace na soutěžích pořádaných MOV a EOV, včetně ZOH v Koreji, 72 mil. Kč, přičemž v žádosti o mimořádnou dotaci hodnou zvláštního zřetele, kterou vůbec nepotřeboval, uvedl požadavek na 83 mil. Kč," vyčíslil dotace pro sport Michal Kraus.


"Podle zásad na financování sportu prostřednictvím dokumentu „Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017 – 2019“ v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.  Když k tomu připočteme naprosto nestandartní rozhodnutí Valachové o přidělení dotace během čtrnácti  dnů, a to v příkrém rozporu se zněním Výnosu ministryně č. 23/2016 ze dne 9. listopadu 2016, konkrétně článků 27 a dalších, lze konstatovat, že přidělením mimořádné dotace ČOV pro údajné účely hodné zvláštního zřetele ve výši 76 mil. Kč byl s největší pravděpodobností spáchán dotační podvod, chcete- li tunel, za účelem neoprávněné dotace ČOV, a to v neprospěch celého sportovního hnutí a zejména 20 sportovních svazů, které v důsledku přidělení této neoprávněné dotace ČOV, byli na svých právech a nárocích kráceny, a to zhruba ve stejné výši neoprávněně přidělené dotace," soudí Kraus.

"Postup Českého tenisového svazu, který se rozhodl ve výše psané záležitosti podat na bývalou ministryni školství Valachovou trestní oznámení je tudíž logický, pochopitelný a správný," připomíná rozhodnutí tenistů ekonom a politik Kraus.


Bývalá ministryně Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj bankrotu a krachu

"Závěrem je možné jen konstatovat podiv nad jednoznačně dvojakým metrem MŠMT a také orgánů činných v trestním řízení. Poté co předseda ČOV upozornil tehdejší ministryni Valachovou na údajnou chybu úředníků MŠMT ve financování programu I v neprospěch ČOV, přidělila Valachová ČOV během 14 dní mimořádnou dotaci mimo programy s odkazem na případ hodný zvláštního zřetele ve výši 76 mil. Kč," píše dál Kraus ve svém komentáři.

"Poté, co předseda ČUS upozornil náměstkyni pro sport a ředitele odboru sportu na prokazatelnou chybu úředníků MŠMT v rozdělování dotací v programu III v neprospěch ČUS, kteří tuto chybu napravili v souladu s vypsanými kritérii pro daný program a v rámci daného programu, stejná Valachová zrušila nejen nově přidělené dotace, které před tím sama schválila, ale zrušila i celý program a všichni aktéři nápravy zřejmé chyby poškozující ČUS jsou trestně stíháni pro sjednávání výhody pro ČUS a další údajné trestné činy s tím spojené," podivuje se komentátor v článku, který uveřejnil web Prvnízprávy.cz.

"Navíc ČOV, který byl původně chybným úřednickým propočtem neoprávněně zvýhodněn, a po opravě mu byla neoprávněně vysoká dotace oprávněně snížena o 12 mil. Kč, o které mj. žádal v mimořádné dotaci, v celé kauze vystupuje jako poškozený," diví se dál Michal Kraus.

"Řeklo by se Kocourkov, leč nikoli. Jen důsledek realizace jednoho z cílů Jiřího Kejvala, coby předsedy ČOV, vybudovat ČOV jako hnutí úzce navázané na MŠMT," usoudil závěrem Michal Kraus ve svém komentáři uveřejněném na webu Prvnizpravy.cz.

(Michal Kraus, SportovníListy.cz, obrázek titulní stránky webu Prvnizprávy.cz)