Karel Hladiš: Jak to vidím já

V současné době se začalo mluvit o podílu bývalé ministryně MŠMT paní Kateřiny Valachové na špatné situaci ve financování sportu ze státních prostředků.

Jako člen Národní rady pro sport, zástupce regionálního sportu, kde jsem se podílel na vypisování dotačního program VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech coby spolugarant  a účastnil se zasedání Národní rady pro sport, si tuto dobu pamatuji takto:

Ministryně paní Kateřina Valachová po svém nástupu do funkce měla zájem, aby se financování sportu se řídilo těmito zásadami:
1.    Aby do sportu šlo státních peněz více než doposud
2.  Jednotlivé dotační programy měly jasná pravidla a nemohlo docházet k netransparentnímu přidělování dotací
3.   Aby vrcholové sportovní orgány (svazy, ..) nepřerozdělovaly peníze klubům, ale aby adresátem dotací od státu byly i přímo kluby v co nejvíce případech
4.   Chtěla zavést víceleté financování proto, aby se zamezilo tomu, že sport má dotaci v daném kalendářním roce, ale dotace přicházejí třeba až v červnu a do té doby sport žije na dluh
5.   Pracovat na novém zákonu o sportu, který by zlepšil podmínky pro financování sportu a spravedlivější rozdělování dotací
6.    Podporovat jak vrcholový a reprezentační sport, tak i sport masový a výkonnostní
7.    Vyčlenit sport z MŠTM a vytvořit samostatný orgán, který by rozhodoval o sportu a měl alespoň rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu

Svůj pohled musím rozdělit na dobu před dotační aférou a po ní.

Do dotační aféry se ve všech mi dostupných materiálech prezentovalo, že plánované částky do sportu v následujících letech porostou, a i když už není paní Valachová ministryní, tak musím konstatovat, že se tato její vize se zatím plni i po dotační aféře.

Jako spolugarant  programu VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech vím, že tento program prosadila paní Valachová. Byla a doposud je to, přímá pomoc i těm nejmenším klubům, které se starají o mládež. V prvním roce to bylo 1000,- Kč na dítě za rok. Pro další rok jsme prosadili názor, že není dítě jako dítě  a vznikly dvě kategorie mládeže podle toho, jak moc se to dítě klub stará a jak náročná jeho činnost. I po dotační aféře jsou myšlenky paní ministryně dále naplňovány. Pro rok 2018 byl vypsán pro klub dotační program Můj klub, který v sobě spojil původní program VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech a program IV. Údržba a provoz sportovních zařízení, program funguje a pro rok 2018 bylo rozděleno více prostředků, než v minulém roce a žádosti byly rozděleny už do tří kategorií mládež podle náročnosti výchovy této  mládeže v tom kterém klubu.

Víceleté smlouvy na dlouhodobé financování sportu byly připravovány, nevím, jak nakonec po dotační aféře k nim nové vedení přistoupilo.

„Malou“ novelu zákona podpoře o sportu se do dotační aféry se podařilo prosadit. Mimo jiné ukládá obcím zpracovávat plán rozvoje sportu v obci, ukládá MŠMT vést rejstřík, kde kluby, které chtějí dotace ze státního rozpočtu, musí naplňovat do rejstříku aktuální informace o počtu členů a používaná sportoviště. Opět je to snaha o spravedlivější posuzování přidělených dotací, protože kluby musí udržovat aktuální členskou základnu, na kterou žádají dotace. Navíc v tomto případě musela vést paní Valachová souboj  s ČOV a ČÚS. Obě tyto organizace měly odlišné představy, jak by mělo fungovat rozdělování státních peněz do sportu a jaký podíl by kdo měl mít. Některé věci ze zákona o sportu jsou datovány až k 30. 6. 2018, jak před dotační aférou, tak také po ní jsem nezaznamenal snahu zákon o podpoře sportu nějak měnit, či rušit. 


Již od počátku fungování paní Valachové ve funkci ministryně jsem zaznamenal snahu paní ministryně najít způsob, jak podpořit význam sportu ve společnosti i vytvořením nějakého samostatného orgánu (ministerstva  sportu, …), který by měl stejné postavení jako třeba  ministerstvo kultury,.. I tato myšlenka se dále udržuje – pan Milan Hnilička by mohl vést Agenturu pro sport, která by spravovala rozpočtovou kapitolu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že paní Valachová ve funkci  ministryně začala řešit spoustu věcí, které měly zlepšit financování sportu a nové vedení MŠMT je převzalo. Také je potřeba říci, vše fungovalo uspokojivě jen do doby dotační aféry. Od doby dotační aféry se kvůli trestní odpovědnosti všichni báli cokoliv rozhodnout, tok peněz z MŠMT se přerušil, část se zpozdila, část nebyla vyplacena vůbec.

Bohužel tento stav se v roce 2018 moc nezměnil. Z důvodů schválení zásady  v zákoně o státním rozpočtu, že orgán, který je příjemce dotace (např. ve fotbale FAČR) nemůže tyto dotace přeposílat nižším článkům  (ve fotbale krajským, okresním výborům, či klubům) znamená, že FAČR dostal peníze ze státního rozpočtu např. na střediska mládeže, má je od května na kontě, ale kluby, které z těchto peněz platí od ledna trenéry, dodnes nedostaly ani korunu z důvodů legislativních. 

Závěr: Paní Valachová ve funkci ministryně započala spoustu dobrých věcí, které měly zlepšit financování sportu a transparentnost tohoto financování. Jí započaté změny většinou fungují dodnes.

Ing. Karel Hladiš, CSc. se narodil v roce 1951,  30  let hrál závodně fotbal na výkonnostní úrovni, 10 let i souběžně vykonával funkci trenéra a v současné době 28 let vykonává funkci předsedy SK Líšeň, fotbal.

(red,sportovnilisty.cz,foto:arch.)